Fremtidens kirkegård

Øster Snede kirkegård ændrer udseende i de kommende år som følge af en udvikling, som allerede er i gang, og som forventes forstærket i de kommende år. Udviklingen går i retning af flere tomme gravsteder som følge af ændrede begravelsesmåder med færre kistebegravelser og tilsvarende flere urnenedsættelser. Dertil kommer færre forlængelser af gravstedsretten efter udløb af fredningstiden, som er 30 år for kistegrave og 10 år for urnegrave.

Menighedsrådet har taget imod provstiets tilbud om at få udarbejdet en vurdering af kirkegårdsarkitekt Preben Skaarup, Aarhus, af den langsigtede tilpasning af kirkegården til det fremtidige behov. Kirke- og kirkegårdsudvalget og kirkeværgen har behandlet den udarbejdede rapport om langsigtet tilpasning af kirkegården.

Det overordnede ønske er at bevare en smuk og harmonisk kirkegård samtidig med, at arbejdet med den løbende vedligeholdelse af kirkegården fremover kan mindskes. Det skal derfor tilstræbes at mindske antal tomme gravsteder, hvilket primært vil ske gennem anvisning af nye gravsteder i bestemte områder og udlægning af sammenhængende tomme gravsteder i græs.

Som det fremgår af skitsen af Øster Snede kirkegård, som den ser ud i dag, er der mange tomme gravpladser. Disse er markeret med gult. Der er flest tomme gravsteder nord og øst for kirken. Urnebegravelser og anonyme begravelser kan finde sted i plænen mod øst. Dertil kommer, at en række vestvendte kistegrave i det nordvestlige hjørne er taget i brug til urnegrave.

Menighedsrådet besluttet

  • at der principielt lukkes for nye gravsteder i hele området nord for den nordlige hovedsti og øst for den tværgående sti mellem de to låger mod nord og syd. Det samme gælder for området lige nord for kirken. For resten af kirkegården lukkes der ligeledes principielt for nye gravsteder i vestvendte rækker med traditionelle kistebegravelser. Dog skal der for alle lukkede områder dispenseres for ønsker om begravelser og urnenedsættelser i familiegravsteder og i tomme gravsteder i umiddelbar nærhed heraf
  • at når gravsteder nedlægges i de lukkede områder, udlægges disse i græs, så snart der begynder at være flere tomme gravsteder, som støder op til hinanden. Stierne i disse områder udlægges også i græs i takt med nedlæggelse af gravsteder
  • at traditionelle urnegravsteder med hæk kan udlægges, hvor vestvendte gravsteder er sløjfet
  • at behovet for anonyme gravsteder vurderes at være dækket af de områder, der allerede er udlagt hertil
  • at alle gravstedsformer fremover frit kan benyttes til nedsættelser af kister eller urner
  • at kistegrave, urnegrave og plænegrave indpasses og nummereres efter det gældende kirkegårdskort
  • at de åbne områder med græs forskønnes med plantning af spredte træer og trægrupper

Skitsen af Øster Snede kirkegård i fremtiden er ikke tidsbestemt, men ligger 30-50 år ude i fremtiden. Det er usikkert, hvor hurtigt ændringerne vil slå igennem.